Afbeelding Herstel van de waterplanten op Goeree-Overflakkee
Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta
Periode: 2016 - 2017
Werkveld: Onderzoek&meetnetten
Herstel van de waterplanten op Goeree-Overflakkee

In veel watergangen op Goeree-Overflakkee ontbreekt een goed ontwikkelde waterplanten vegetatie. Dit geldt voor zowel KRW-waterlichamen als “overig water” en betreft allerlei watertypen, van landbouw sloten tot aan natuurgebieden. In de afgelopen jaren heeft waterschap Hollandse Delta op meerdere manieren geprobeerd te achterhalen hoe de macrofyten-ontwikkeling gestimuleerd kan worden, maar tot nu toe is dit zonder succes gebleven. Daarom heeft waterschap Hollandse Delta Ecofide gevraagd om via aanvullend onderzoek de meest waarschijnlijke oorzaken te achterhalen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met B-WARE en omvatte zowel een uitgebreide data-analyse als aanvullend veldonderzoek.

Om meer inzicht in de oorzaken te krijgen, is de vegetatie-ontwikkeling eerst in historisch perspectief geplaatst. Er is gekeken naar de macrofyten-vegetatie sinds 1980 en de belangrijkste veranderingen zijn gekenschetst. Ook de huidige situatie is uitgebreid gekarakteriseerd waarbij ontwikkelingen in, en correlaties met de waterkwaliteit en het waterbeheer (gemalen) zijn bestudeerd. Ten slotte is aanvullend veldonderzoek uitgevoerd, waarbij de toxiciteit van de waterbodem (sulfide, ammonium) alsmede de uitwisseling van nutriënten met het oppervlaktewater nader is onderzocht.