Afbeelding Inzicht in de macrofaunagemeenschappen ten behoeve van een meetnet optimalisatie
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland
Periode: 2011 - 2012
Werkveld: Data-analyses
Inzicht in de macrofaunagemeenschappen ten behoeve van een meetnet optimalisatie

Om te zorgen voor een kosteneffectieve en doelmatige monitoring heeft het Hoogheemraadschap van Delfland Ecofide gevraagd haar behulpzaam te zijn bij de optimalisatie van het hydrobiologische meetnet. Als onderdeel van deze optimalisatie heeft Ecofide een uitgebreide data-analyse uitgevoerd, waarbij gekeken werd naar zaken als stuurfactoren, geografische verschillen en trends in de tijd. Hieruit kwam ondermeer naar voren dat 90% van de monitoringslokaties onderdeel uitmaakt van een cluster aan kanalen en sloten met een vrijwel lineaire relatie tussen de bedekking met waterplanten en de diversiteit van de macrofauna. Verder kon ook het effect van scheepvaart in kleine kanalen (M3) kwantitatief onderbouwd worden.
Deze sterke correlatie tussen de bedekking met waterplanten en de diversiteit van macrofauna kan er toe leiden dat het monitoren van de waterplanten leidend wordt. De analyse van de macrofauna kan dan op een beperkter aantal lokaties worden uitgevoerd en/of met name als de waterplanten aan bepaalde minimale voorwaarden (bijv. een minimaal bedekkingspercentage) voldoen. Een beperktere inspanning voor het basismeetnet kan er verder toe leiden dat er meer capaciteit beschikbaar komt voor een verdiepingslag voor situatie waar de huidige kennis te kort schiet.