Afbeelding Stuurfactoren voor de macrofauna in kleine wateren
Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta
Periode: 2011
Werkveld: Data-analyses
Stuurfactoren voor de macrofauna in kleine wateren

Het waterschap Hollandse Delta voert al enige jaren de pilot-regeling akkerranden uit. Met het oog op een eventuele verlenging en uitbreiding van de regeling heeft het Waterschap Hollandse Delta behoefte aan een evaluatie van de effectiviteit. Uit een eerdere literatuurstudie bleek dat positieve effecten op de macrofaunagemeenschap verwacht mogen worden als gevolg van de verminderde emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Het statistisch kunnen aantonen van deze effecten wordt echter bemoeilijkt doordat de macrofauna in deze kleine wateren primair door andere factoren wordt gestuurd (zoals zoutgehalte en eutrofiering). In een data-analyse zijn deze stuurfactoren gekenmerkt en is de macrofaunagemeenschap in homogene clusters opgedeeld (Twinspan). Door per stuurfactor criteria te specificeren werd de kennis omgezet tot een set handvaten voor het selecteren van geschikte lokaties bij het eigenlijke praktijk onderzoek.