Afbeelding Terugsaneerwaarden voor de waterbodemsanering in de Grift
Opdrachtgever: Waterschap Veluwe
Periode: 2010
Werkveld: Verontreinigde waterbodems en de Waterwet
Terugsaneerwaarden voor de waterbodemsanering in de Grift

De waterbodem en oevers van de Grift zijn lokaal ernstig verontreinigd met gehalten boven de interventiewaarden. Hierdoor worden onaanvaardbare risico’s veroorzaakt. Door het waterschap Veluwe is besloten tot een sanering, waarbij al het slib uit de Grift verwijderd zal worden. Volgens provinciaal beleid dienen de landelijke achtergrondwaarden als terugsaneer doelstelling gehanteerd te worden (gelet op de functie ‘natuur’). Dit betekent dat niet alleen sediment met gehalten boven de interventiewaarden maar ook sediment met een Bbk klasse A en B verwijderd moet worden. Het milieurendement hiervan staat ter discussie, mede gezien het feit dat klasse A en B sediment (onder voorwaarden) als toepasbaar materiaal worden beschouwd. Ecofide heeft de te verwachten risico’s nader gekarakteriseerd en op die manier de terugsaneerwaarde inhoudelijk onderbouwd.