Afbeelding Verontreinigde waterbodems en de Waterwet in regionale wateren
Opdrachtgever: Waterschap Veluwe / HHNK / WSHD / Waternet
Periode: 2012 - 2013
Werkveld: Verontreinigde waterbodems en de Waterwet
Verontreinigde waterbodems en de Waterwet in regionale wateren

Eén van de uitgangspunten bij de Waterwet is dat ieder watersysteem moet voldoen aan de gestelde gebruiksfuncties en bijbehorende (water)kwaliteitsdoelen. Als hier niet aan wordt voldaan, kan volgens het toetsingskader van de Waterwet met behulp van de Handreiking Beoordelen Waterbodems en de rekenassistent Sedias worden vastgesteld of de waterbodem hiervan (mede) de oorzaak kan zijn. Voor dergelijke analyses is een koppeling nodig tussen waterkwaliteit, aquatische ecologie en kennis van de waterbodem; werkvelden die allen tot de expertise van Ecofide behoren. Wij voeren deze toetsingen dan ook veelvuldig uit, zoals recent voor het Apeldoornskanaal, het Wormer & Jisperwater, het Slijk en de Binnenbedijkte Maas.