Afbeelding Fosfaat mobilisatie uit een gesaneerde waterbodem
Opdrachtgever: Waternet
Periode: 2012
Werkveld: Ecologie en waterkwaliteit
Fosfaat mobilisatie uit een gesaneerde waterbodem

De sanering van de waterbodem in de Vecht verwijderd naast de aanwezige milieuverontreinigingen ook een groot deel van het aanwezige fosfaat. Ondanks een forse reductie in P-gehalte bleek de Fe/P ratio in enkele net opgeleverde baggervakken lager dan verwacht en kon de nalevering van fosfaat uit de waterbodem niet worden uitgesloten. Waternet vroeg zich dan ook af of de huidige saneringsaanpak voldoende zekerheid biedt voor het halen van de KRW-doelen. Beschikbare gegevens over de waterbodem en waterkwaliteit zijn samengevoegd met onderzoek naar de P-mobilisatie, debieten en trends over de jaren. Hiermee is een vereenvoudigde systeemanalyse uitgevoerd, gericht op de toekomstige situatie in de nog niet gesaneerde trajecten van de Vecht. De analyse toonde aan dat de verwachte P-nalevering uit de toekomstige toplaag voor de meeste trajecten <1% aan de dagelijkse fosfaat vracht in het oppervlaktewater bedraagt. In een enkel traject lag deze verwachte bijdrage tussen de 1-10%.