Afbeelding De lozing van RWZI-effluent op een brak waterlichaam
Opdrachtgever: HHNK / RPS
Periode: 2013
Werkveld: Stoffen&hormonen
De lozing van RWZI-effluent op een brak waterlichaam

Vooral bij kleine wateren kan de lozing van een RWZI een aanzienlijk deel van het totale debiet uitmaken. Dit zijn bij uitstek situaties waar een RWZI-lozing een nadelig effect op het ecosysteem kan hebben. Het kan hierbij gaan om een verhoogde input van eutrofiërende stoffen (N en P), allerlei meer klassieke verontreinigingen (zoals metalen of Pak´s) of juist stoffen die toenemend in de belangstelling staan (zoals hormonen, geneesmiddelen en kunstmatige zoetstoffen). Mede hierom heeft HHNK aan RPS en Ecofide gevraagd om de situatie nabij de RWZI van Cocksdorp op Texel nader te bestuderen. Vooral in de zomer kan de nabij gelegen Roggesloot voor een groot deel uit RWZI effluent bestaan. Deze Roggesloot maakt deel uit van een KRW-waterlichaam en heeft de status van Waterparel toegekend gekregen. Nu HHNK het besluit heeft genomen om de RWZI te Cocksdorp te sluiten, wil zij ook weten of er blijvende effecten aanwezig zijn. De waterbodem en het aanwezige slib wordt daarom uitgepeild en bemonsterd. De beoordeling vindt plaats conform de Waterwet waarbij specifieke aandacht uit gaat naar zogenaamde “emerging substances”.