Afbeelding Stuurfactoren voor macrofauna
Opdrachtgever: HH De Stichtse Rijnlanden
Periode: 2013
Werkveld: Data-analyses
Stuurfactoren voor macrofauna

Biologische monitoring is nodig om de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater te kunnen beoordelen. Zo kan bekeken worden of het water aan haar doelstellingen voldoet en of er eventuele trends in de tijd zijn waar te nemen. Tegelijkertijd biedt de hiermee opgebouwde dataset een schat aan informatie over de variatie in levensgemeenschappen. Variatie tussen jaren maar ook tussen lokaties en watertypen. Door deze gegevens te combineren met gegevens over de waterkwaliteit (bijv. concentraties van N en P, ionsamenstelling en pH) en lokatiekenmerken (zoals diepte en breedte, aanwezigheid van oeverbeschoeiing, bodemsamenstelling en landgebruik) ontstaat inzicht in de belangrijkste stuurfactoren. Ook de data-analyse die voor HDSR is uitgevoerd was gericht op het verkrijgen van kennis en inzicht uit bestaande monitoringsgegevens. Hierbij spelen vragen als: Treden er veranderingen op in de tijd? Levert de analyse inzichten op die bruikbaar zijn in de lopende discussie over KRW-maatregelen voor de volgende planperiode? Zijn er wellicht stuurfactoren die meer aandacht behoeven?