Afbeelding Procesondersteuning
Opdrachtgever: STOWA ism RWS
Periode: 2014
Werkveld: Beleidsvoorbereiding
Procesondersteuning "Opstellen milieuhygiënisch toetsingskader"

Voor het herinrichten van diepe plassen is in 2010 een handreiking opgesteld, waarin het milieuhygiënisch toetsingskader op hoofdlijn is beschreven. Ook is een uitgebreid onderzoeksprogramma opgestart om inhoudelijke kennishiaten op te vullen. Nu dit onderzoeksprogramma is afgerond kan het milieuhygiënisch toetsingskader voor grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen worden opgesteld. Dit toetsingskader dient voor 1 november 2014 gereed te zijn om onderdeel uit te kunnen maken van de herziening van het Besluit Bodemkwaliteit. Om dit te bewerkstelligen is er een projectgroep geformeerd uit partijen vertegenwoordigd in het Implementatieteam Besluit Bodemkwaliteit aangevuld met enkele deskundigen voor de benodigde specialistische kennis.
Aan Ecofide is gevraagd om de projectgroep te ondersteunen door in nauwe samenwerking met STOWA en RWS zorg te dragen voor de procesbegeleiding en –bewaking en om samen met RWS als penvoerder op te treden voor het rapport waarin de overwegingen en inhoudelijke onderbouwing van de beoordelingssystematiek zijn verwoord.