Afbeelding Afstemmen van monitoring, KRW-maatlat en QBWat toetsing
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Periode: 2014
Werkveld: KRW-maatlatten & toetsingen
Afstemmen van monitoring, KRW-maatlat en QBWat toetsing

Tijdens uitgevoerde beoordelingen van de macrofauna in het watertype R8 zijn twijfels gerezen over de vraag of de werkwijze binnen het MWTL-programma in voldoende mate aansluit bij de werkwijze, die is gebruikt bij het verzamelen van de gegevens waar de R8-maatlat op is gebaseerd. Daarom is geëvalueerd of dergelijke verschillen in de methodiek een bepalende invloed op het toestandsoordeel binnen de KRW kunnen hebben. En zo ja, hoe groot deze invloed is en hoe dit in de toekomst vermeden kan worden.
Door zichzelf dergelijke kritische vragen te stellen, geeft Rijkswaterstaat uiting aan de noodzaak om een meetnet periodiek te evalueren aan de hand van de oorspronkelijke doelstellingen en alert en kritisch te reageren op afwijkende toetsresultaten.