Afbeelding Normstelling voor arseen
Opdrachtgever: RIVM
Periode: 2014
Werkveld: Stoffen&normen
Normstelling voor arseen

Arseen is een metaal, die al bij lage concentraties in de bodem tot nadelige effecten op planten en dieren kan leiden. Dit kan zelfs gebeuren bij een langdurige blootstelling aan arseen gehalten rondom de huidige Nederlandse achtergrondwaarden. Daarnaast is het al meerdere jaren geleden dat het RIVM de bodem-normen voor arseen heeft afgeleid. Mede hierom zal het RIVM de huidige normstelling voor arseen binnenkort evalueren. Als onderdeel hiervan heeft het RIVM aan Ecofide gevraagd om het benodigde literatuur onderzoek uit te voeren. Ecotoxicologische studies die na het opstellen van de huidige norm zijn gepubliceerd, zijn uitgebreid gescreend op betrouwbaarheid en relevantie. Testparameters als LC50- en NOEC-waarden zijn samengevat en gekoppeld aan bodemkarakteristieken als organisch stof, pH en lutum-gehalten. Op basis van deze gegevens kan vervolgens een nieuwe normafleiding plaatsvinden en kan worden beoordeeld op de huidige normen herzien moeten worden.