Afbeelding Effecten van riooloverstorten uit gemengde stelsels
Opdrachtgever: WS Hollandse Delta
Periode: 2015
Werkveld: Data-analyses
Effecten van riooloverstorten uit gemengde stelsels

Eventuele problemen met een riooloverstort worden in onderling overleg tussen waterbeheerder en gemeente besproken. Bij de afweging van eventuele maatregelen spelen de effecten op het ontvangend systeem een belangrijke rol. Als de effecten groot zijn, er tijdelijke zuurstoftekorten optreden en er vissterfte optreedt, zal daar weinig discussie over zijn. Anders is het bij riooloverstorten die geen acute, zichtbare effecten veroorzaken. Ook in die gevallen kunnen er echter negatieve effecten op de waterkwaliteit en ecologie optreden. Waterschap Hollandse Delta wil daarom graag inzicht in de mate waarin riooloverstorten uit gemengde stelsels een bedreiging vormen voor de waterkwaliteitsdoelen. Bij het beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van de al beschikbare gegevens uit de routinematige monitoring van fysisch-chemische parameters, macrofyten en macrofauna rond riooloverstorten uit gemengde stelsels.

De data-analyse leidt tot de conclusie dat riooloverstorten uit gemengde stelsels tot een significante verslechtering van de waterkwaliteit en ecologie leidt. Deze verslechtering blijkt uit significant hogere fosfaat- en ammonium-concentraties, lagere minimale zuurstof concentraties, een lagere bedekking door waterplanten en een afname van de diversiteit van de macrofauna. De afname van het aantal macrofauna soorten is gecorreleerd aan de omvang van de overstort, waarbij een hogere belasting tot een sterkere afname van het aantal soorten leidt. De verbanden zijn niet slechts correlatief maar ook causaal, aangezien de aanleg van bergbezinkbassins tot een significante verbetering van de waterkwaliteit en de ecologie leidt.