Afbeelding Ecologische risico's in de havens van Den Helder
Opdrachtgever: Gemeente Den Helder / Antea group
Periode: 2014 - 2015
Werkveld: Waterbodem
Ecologische risico's in de havens van Den Helder

In het najaar van 2012 is er in de havens van Den Helder een waterbodemsanering uitgevoerd. Ondanks de geleverde inspanning blijkt uit de evaluatie dat nog niet alle doelen zijn behaald. Zo is er lokaal nog sprake van een overschrijding van de interventiewaarden in de toplaag van de waterbodem en is er, conform het Wbb-kader, ook nog sprake van onaanvaardbare ecologische risico's. In overleg met betrokken partijen is besloten om in een maatschappelijke afweging (conform stap 3 van de locatiespecifieke risicobeoordeling uit de Circulaire bodemsanering) de situatie nogmaals te beschouwen om zo de aard en noodzaak van aanvullende maatregelen beter in te kunnen schatten.


Als onderdeel van deze afweging zijn ook de risico's opnieuw beoordeeld. Dit was nodig omdat met het in werking treden van de Waterwet de Wbb niet langer van toepassing is op verontreinigingen in de waterbodem. Mede daarom heeft de gemeente Den Helder Antea group en Ecofide gevraagd om de risico's van de resterende verontreinigingen middels een praktijkgericht onderzoek te toetsen conform de Handreiking Beoordelen Waterbodems onder de Waterwet. Naast chemische analyses in het oppervlaktewater is er bij dit onderzoek aandacht besteed aan herverontreiniging (chemische analyses van zwevende stof in slibvallen), bioaccumulatie (biota-analyses in Paling en Wolhandkrab), humane risico's (dioxine-analyses) en ecologische risico's (chronische brakwater bioassays met de slijkgarnaal Corophium volutator en zeeduizendpoot Nereis virens als mede een macrofauna veldinventarisatie).