Afbeelding Het opzetten van een landelijk KRW biota meetnet
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Periode: 2015
Werkveld: Monitoring
Het opzetten van een landelijk KRW biota meetnet

De Kaderrichtlijn Water is gericht op het bewerkstelligen en behouden van een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Om deze kwaliteit te beoordelen zijn er voor alle prioritaire stoffen Europees geldende milieukwaliteitsdoelen vastgelegd, gericht op de jaargemiddelde of maximale concentraties in het oppervlaktewater. Voor veel prioritaire stoffen maken deze waterkwaliteitsnormen een betrouwbaar oordeel mogelijk. Een aantal prioritaire stoffen wordt echter gekenmerkt door sterk bioaccumulerende eigenschappen. Risico's van deze stoffen komen eerder tot uiting bij hogere organismen via doorvergiftiging of bij humane consumptie van vis of schelpdieren dan bij een directe blootstelling van lagere organismen. In de normstelling leidt men in die gevallen ook een biotanorm af, waarmee gehalten in voedselorganismen beoordeeld kunnen worden. Voor 11 prioritaire stoffen is ondertussen zo'n biotanorm vastgesteld.


In Nederland wil men het oordeel over de chemische toestand zoveel mogelijk baseren op de monitoring van oppervlaktewater. In de praktijk leidt dit echter niet voor alle stoffen tot een voldoende betrouwbare beoordeling. Het opzetten van een biotameetnet is daarom noodzakelijk en Rijkswaterstaat heeft Ecofide gevraagd haar daarbij te helpen. Onze werkzaamheden hebben zich gericht op het implementeren en uitwerken van de Europese richtlijn voor biotamonitoring tot een concreet nationaal monitoringsplan voor biota onder de KRW, dat uitvoerbaar is voor zowel rijkswateren als regionale wateren.