Afbeelding Het prioriteren van waterbodem C-lokaties cf de Waterwet
Opdrachtgever: Unie van Waterschappen ism div waterschappen
Periode: 2015-2016
Werkveld: Waterbodem
Het prioriteren van waterbodem C-lokaties cf de Waterwet

Sinds het inwerking treden van de Waterwet is de Wet bodembescherming (Wbb) niet langer van toepassing op waterbodemverontreinigingen. Bij deze wijziging van het wettelijk kader zijn er door de betrokken overheden (ministerie, provincies en waterschappen) afspraken gemaakt over de aanpak van verontreinigde waterbodems. Als onderdeel hiervan is een zogenaamde C-lijst opgesteld. Deze C-lijst omvat verontreinigde waterbodem lokaties, die nog niet zijn beschikt in het kader van de Wbb maar die mogelijk wel relevant zijn in relatie tot de gestelde waterkwaliteitsdoelen. Voor het merendeel van deze lokaties bestaat momenteel echter onvoldoende inzicht in de mate waarin deze waterkwaliteitsdoelen beïnvloed kunnen worden. Bij de voorbereiding van het convenant voor de periode 2016-2020 is dan ook geconstateerd dat deze onzekerheden moeten worden onderzocht om zo de omvang van de saneringsopgave van de C-lijst in beeld te brengen. Het uiteindelijke doel is om alle zwaar verontreinigde lokaties, die voor de gestelde waterkwaliteitsdoelen relevant zijn, uiterlijk in 2020 aan te kunnen pakken.

De werkzaamheden die nodig zijn om een definitieve C-lijst op te stellen worden gecoördineerd vanuit de Unie van Waterschappen, om zo een eenduidige prioritering en beoordeling mogelijk te maken. Ecofide heeft meerdere waterschappen bijgestaan bij het opstellen van de benodigde onderzoeksplannen om antwoord te geven op de vraag “Welke toegekende functies en doelen worden mogelijk bedreigd door de in de waterbodem aanwezige verontreinigingen?”. Vervolgens heeft Ecofide het hierin omschreven onderzoek voor 15 locaties mogen coördineren, uitvoeren en was zij verantwoordelijk voor het opstellen van een overkoepelend rapport. Dit onderzoek omvatte veldwerk en chemisch onderzoek aan sediment, oppervlaktewater en biotamonsters, macrofauna-analyses alsmede allerlei chronische sediment bioassays met zoetwater, estuariene en mariene testorganismen.