Afbeelding Ecologische Sleutelfactoren Stromende Wateren
Opdrachtgever: STOWA
Periode: 2015
Werkveld: Ecologie&waterkwaliteit
Ecologische Sleutelfactoren Stromende Wateren

Een methodiek in ontwikkeling.

In 2015 heeft de STOWA een start gemaakt met de ontwikkeling van ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren. Met de ecologische sleutelfactoren worden uiteenlopende aspecten van het functioneren van het watersysteem beschreven, zoals de afvoerdynamiek, belasting met stoffen en de aanwezigheid van een bufferzone. In opdracht van STOWA heeft Ecofide een eerste aanzet nader uitgeschreven en feedback verzameld uit het werkveld.

De ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren zijn benoemd op het kruispunt van stressoren (‘pressures’ of menselijke drukken) en milieufactoren. De stressoren verwijzen naar de belangrijkste vormen van menselijke beïnvloeding; de milieufactoren naar de factoren die direct van invloed zijn op het (functioneren) van aquatische organismen. De sleutelfactoren zijn logisch geordend: bij het nemen van maatregelen en het bepalen van de effectiviteit van maatregelen is deze hiërarchie tussen de sleutelfactoren van groot belang.

Het gebruik van de ecologische sleutelfactoren maakt een gestructureerde analyse van het watersysteem mogelijk. Een goed uitgevoerde watersysteemanalyse leidt tot maatregelen die een daadwerkelijke verbetering van de ecologie en de waterkwaliteit opleveren. Daarnaast vormen de ecologische sleutelfactoren een kapstok voor beschikbare ecologische kennis. Tenslotte vormen de ecologische sleutelfactoren en de watersysteemanalyse bieden een krachtig communicatie-instrument voor alle partijen die samen werken aan schoon en gezond water.