Afbeelding Stand van zaken geneesmiddelresten Wetterskip Fryslan
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslan
Periode: 2016
Werkveld: Beleidsvoorbereiding
Stand van zaken geneesmiddelresten Wetterskip Fryslan

Op 16 november 2016 is de Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater tussen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten ondertekend. Aanleiding is dat de waterkwaliteit in grote delen van Nederland de afgelopen jaren wel is verbeterd, maar onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Uit het recente rapport Geneesmiddelen en Waterkwaliteit van het RIVM blijkt dat er aanleiding is tot zorg over de effecten van geneesmiddelen op de waterkwaliteit. Naar schatting wordt in Nederland per jaar minstens 140 ton geneesmiddelresten via de rioolwaterzuivering op het oppervlaktewater geloosd. Eén van de prioriteiten in de Delta-aanpak is dan ook het beperken van de emissie van geneesmiddelresten.

Wetterskip Fryslân gaf daarom opdracht voor een rapportage die een overzicht geeft van de stand van zaken van geneesmiddelresten in het beheergebied ten aanzien van de kennis, toestand en mogelijke aanpak. Bevindingen van onder andere recente landelijke en regionale hotspotanalyses en het rapport Geneesmiddelen en Waterkwaliteit van het RIVM vormen de belangrijkste gegevensbronnen. De resulterende notitie is bedoeld als basis voor bestuurlijke discussies over de bijdrage van waterschappen aan het beperken van deze problematiek. De ernst van de problemen rondom geneesmiddelresten in de waterketen blijkt sterk afhankelijk van de lokale situatie. De grootte van de bron, de verdunning in het watersysteem en het gebruik (bijvoorbeeld recreatie of drinkwater), spelen hierbij een belangrijke rol.