Afbeelding Verbetering monitoring en toetsing KRW-chemie
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Periode: 2016
Werkveld: KRW-maatlatten & toetsingen
Verbetering monitoring en toetsing KRW-chemie

In 2014 - 2015 heeft het cluster MRE (Monitoring, Rapportage en Evaluatie) geconstateerd dat de ‘Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen en beoordelen’ redactie en actualisatie behoeft. Hiertoe zijn er in 2016 verschillende deelprojecten van start gegaan, die er gezamenlijk toe moeten leiden dat er uiterlijk in 2018 nieuwe documenten voor de KRW-monitoring en toetsing vastgesteld kunnen worden.

In dit kader heeft Rijkswaterstaat Ecofide gevraagd een project uit te voeren gericht op het verbeteren van de monitoring, toetsing en/of rapportage van prioritaire en specifieke verontreinigende stoffen. Deze verbeterpunten omvatten een diversiteit aan onderwerpen, zoals een nadere toelichting bij het bepalen van welke prioritaire en specifieke verontreinigende stoffen er al dan niet gemeten moeten worden, de aanwezigheid van alomtegenwoordige PBT’s, het toetsen aan de MAC of de correctie op biobeschikbaarheid. De verbeterpunten zijn uitgewerkt tot concrete tekstvoorstellen voor de herziening van de Richtlijn Monitoring.