Afbeelding Ecologische sleutelfactor organische belasting
Opdrachtgever: STOWA
Periode: 2017-2018
Werkveld: Ecologie&waterkwaliteit
Ecologische sleutelfactor organische belasting

Binnen het door STOWA ontwikkelde systeem van ecologische sleutelfactoren (ESF’s) spelen toxiciteit en organische belasting een aparte rol. Voor beide sleutelfactoren geldt dat ze zeker niet voor alle oppervlaktewateren relevant zijn, maar tegelijkertijd kunnen ze in een aantal wateren wel degelijk een dominante invloed op de ecologische waterkwaliteit hebben. Naast de eerder ontwikkelde sleutelfactor Toxiciteit is Ecofide ook gevraagd mee te werken aan het ontwikkelen van de sleutelfactor organische belasting voor stilstaande en stromende wateren. Het hiervoor benodigde onderzoek is door STOWA uitbesteed aan een consortium onder leiding van Witteveen & Bos.

Met behulp van het ESF-raamwerk kunnen waterbeheerders een diagnose maken van het hydrologisch en ecologisch functioneren van oppervlaktewater. Deze watersysteemanalyses geven inzicht in de belangrijkste stuurfactoren en helpen daarmee in de besluitvorming over effectieve maatregelen. Voor de organische belasting is gekozen voor een getrapte aanpak waarbij de analyses stapsgewijs, in toenemend detail, worden uitgevoerd. Als de quick scan daar aanleiding toegeeft kan een globale analyse worden uitgevoerd, en als ook die stap aangeeft dat de huidige organische belasting een knelpunt vormt voor de waterkwaliteit is ten slotte een gedetailleerde analyse mogelijk.