Afbeelding Toxische druk in het beheergebied van Hunze en Aa's
Opdrachtgever: WS Hunze en Aa's
Periode: 2016
Werkveld: Ecotoxicologie
Toxische druk in het beheergebied van Hunze en Aa's

Een beoordeling van de chemische toestand van oppervlaktewater wordt in Nederland primair uitgevoerd aan de hand van wettelijk vastgelegde normen. Een dergelijke toetsing levert veel inzicht in de aard en omvang van eventuele normoverschrijdende stoffen en helpt daarmee in het lokaliseren van potentiële bronnen. Normtoetsingen hebben echter ook beperkingen. Zo is het moeilijk om de ernst van een ecologisch effect in te schatten, zeker als de lijst met geanalyseerde stoffen tussen de jaren verschilt. Ook het evalueren van beleidsdoelstellingen gericht op een verlaging van de ecologische risico’s van gewasbeschermingsmiddelen wordt hierdoor bemoeilijkt.

Mede hierom heeft waterschap Hunze en Aa’s Ecofide gevraagd of de recent door de Stowa ontwikkelde “Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit” mogelijkheden biedt om een dergelijke evaluatie te ondersteunen. Ecofide heeft hiertoe toxische druk (msPAF) berekeningen uitgevoerd voor 110 locaties, waar tijdens de periode 2007 – 2015 in één of meerdere jaren concentraties gewasbeschermingsmiddelen zijn geanalyseerd. Aanvullend is ook gekeken naar de toxische druk op overige locaties en de bijdrage van ammonium/ammoniak aan de toxische druk berekeningen.