Afbeelding Data- en trendanalyse chemische MWTL-gegevens
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WVL
Periode: 2017
Werkveld: Monitoring
Data- en trendanalyse chemische MWTL-gegevens

Naast het vaststellen van de huidige chemische toestand is ook het uitvoeren van trendanalyses een belangrijk onderdeel van de KRW en van de daaruit voortvloeiende rapportageverplichtingen aan Brussel. Eventuele trends kunnen inzicht geven in autonome ontwikkelingen, in de effecten van al genomen maatregelen en in de prognose voor de status in 2027. Daarnaast speelt de vraag naar de effectiviteit van de chemische monitoring. Vooral voor prioritaire stoffen, die de neiging hebben te accumuleren in sediment en/of biota is deze vraag actueel. Om hier inzicht in te krijgen heeft Rijkswaterstaat HKV lijn in water en Ecofide gevraagd om trendanalyses uit te voeren op de beschikbare MWTL-gegevens over de periode 2006-2016 en om deze analyses te duiden vanuit een breder perspectief.

Voorafgaand aan de eigenlijke trendanalyses zijn de gegevens eerst in breder kader gekarakteriseerd en is gekeken naar onderlinge verbanden. Bij trendanalyses kijkt men naar het effect van één factor, terwijl de concentraties van milieuverontreinigingen door allerlei factoren worden beïnvloed, waaronder zwevende stof gehalten en DOC-concentraties maar ook verbeterende analytische mogelijkheden. Als deze andere factoren een grote bron van variatie zijn, kan dat betekenen dat een univariate statistische analyse geen significante trend detecteert terwijl die er in werkelijkheid wel is. Op basis van deze bevindingen is uiteindelijk besloten voor welke parameters en locaties trends op een zinvolle manier beoordeeld kunnen worden.