Afbeelding De milieurisico's van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Opdrachtgever: STOWA
Periode: 2018
Werkveld: Onderzoek&meetnetten
De milieurisico's van rubbergranulaat in kunstgrasvelden

Waterschappen zijn belast met het beheer van de regionale oppervlaktewateren en het bevoegd gezag als het gaat om het lozen van drainagewater vanuit sportvelden. De afgelopen jaren is er veel maatschappelijke onrust ontstaan over het toepassen van rubbergranulaat op of in kunstgrasvelden en de mogelijke milieueffecten die deze toepassing kan hebben. In samenwerking met het RIVM hebben de gezamenlijke waterschappen een verkennend onderzoek opgezet met als doel te bestuderen of er milieueffecten op kunnen treden. De STOWA heeft aan Ecofide en Waternet gevraagd om het hiervoor benodigde ecotoxicologische onderzoek in samenwerking met het RIVM uit te voeren. Naast chronische bioassays met de watervlo, vlokreeft en mug is ook de SIMONI methode toegepast.

Dit onderzoek ondersteunt de waterschappen met het uitvoeren van hun wettelijke taken en bij de afweging of eventuele aanvullende aandacht voor deze lozingen van drainagewater besteed moet worden. Daarnaast biedt dit onderzoek een handvat voor het beantwoorden van vragen van verontruste burgers. Momenteel zijn de ecologische effecten veelal gering in omvang maar op één locatie was sprake van een ernstiger situatie. Zolang de factoren die deze (emissie) processen sturen onvolledig in beeld zijn, geven deze resultaten aanleiding tot zorg. Het is daarom wenselijk om meer kennis te krijgen over hoe deze milieueffecten zich in de tijd ontwikkelen en welke factoren dit proces sturen.