Afbeelding Data-analyse waterkwaliteit voor meer begrip van emissies vanuit glastuinbouw
Opdrachtgever: HH van Delfland
Periode: 2017
Werkveld: Data-analyses
Data-analyse waterkwaliteit voor meer begrip van emissies vanuit glastuinbouw

Emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen uit de glastuinbouw vormen al jaren één van de belangrijkste bronnen binnen het beheergebied van HH Delfland. HH Delfland voert daarom het project “Gebiedsgerichte aanpak” uit, gebaseerd op een gebiedsgerichte monitoring en handhaving. Helaas geeft de routinematige monitoring van de waterkwaliteit aan dat dit project nog niet de gewenste effecten heeft, terwijl lozingen van verontreinigd water toch gericht worden opgespoord en gesaneerd. Deze discrepantie kan deels worden veroorzaakt doordat het systeembegrip van de waterkwaliteit in de betreffende polders nog onvoldoende gedetailleerd is. HH van Delfland heeft Ecofide gevraagd om middels een analyse van alle beschikbare monitoringsgegevens dit inzicht te versterken.

Het project “Gebiedsgerichte aanpak” is primair gericht op een reductie van de emissies aan nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, maar hanteert als eerste trigger bij veldmetingen maximale waarden voor de elektrische geleidbaarheid. Daarom is allereerst gekeken naar de relaties tussen geleidbaarheid en de concentraties van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Vervolgens is voor twee polders in meer detail gekeken naar de samenhang tussen inkomende en uitgaande debieten en de resultaten van de chemische waterkwaliteitsmonitoring. Ook is gekeken naar trends in de toxische druk als maat voor het gezamenlijk ecologische effect van het mengsel aan aanwezige verontreinigingen.