Afbeelding Optimalisatie van de chemische en ecologische monitoring voor WS Scheldestromen
Opdrachtgever: WS Scheldestromen
Periode: 2018
Werkveld: Onderzoek&meetnetten
Optimalisatie van de chemische en ecologische monitoring voor WS Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen staat voor de opgave om de monitoring van de waterkwaliteit te optimaliseren. Er is aandacht nodig voor zowel de optimalisatie van de meetnetten zelf als voor de kwaliteitsborging van deze chemische en ecologische monitoring. Het waterschap wil bij de evaluatie werken volgens de DIKW-piramide (van Data naar Informatie, naar Kennis, naar Wijsheid) en heeft Arcadis en Ecofide gevraagd hen daarbij te helpen.

Voor ieder van de 12 meetnetten is de opzet en uitvoering beschreven, is gekeken naar de informatiebehoefte en is nagegaan in welk deel van de DIKW-piramide het specifieke meetnet zich bevindt. Er is nagegaan wat er waar en waarom wordt gemeten en hoe de monitoringsresultaten worden verwerkt en gebruikt. Ten slotte is beoordeeld hoe de meetnetten en informatiebehoefte op elkaar aansluiten om zo de mogelijke verbeterpunten in kaart te brengen.