Afbeelding Een gebiedsbrede analyse van toxische druk in Noordholland
Opdrachtgever: HH Hollands Noorderkwartier
Periode: 2018
Werkveld: Data-analyses
Een gebiedsbrede analyse van toxische druk in Noordholland

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil aan de hand van de systematiek van Ecologische Sleutelfactoren haar inzicht in de werking van het aquatisch ecosysteem verbreden. Dit inzicht kan vervolgens worden toegepast bij het opstellen van effectieve maatregelpakketten of voor bijvoorbeeld het afleiden van ecologische doelen voor overig water. Voor de sleutelfactor toxiciteit is in 2017 een eerste indruk verkregen door de toxische druk van alle beschikbare individuele monsters te berekenen en deze per waterlichaam te beoordelen. Op basis hiervan heeft het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besloten dat deze sleutelfactor in meer detail moet worden uitgewerkt en Ecofide gevraagd deze werkzaamheden uit te voeren.

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat toxiciteit in 64% van de waterlichamen geen rol van betekenis speelt. In de overige 36% is gemiddeld sprake van een matig effect. In die gevallen wordt verwacht dat toxiciteit één van de factoren is, die een effect op de aanwezige levensgemeenschappen hebben (zoals bijvoorbeeld ook de voedselrijkdom en bodemsamenstelling een effect hebben). Op sommige individuele locaties is de toxische druk hoog. In die gevallen wordt verwacht dat de diversiteit van de macrofauna betekenisvol is verlaagd (circa 10% minder genera).