Afbeelding Biologische effectmonitoring bij vergaande zuivering van RWZI-effluent
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WVL
Periode: 2018-2019
Werkveld: Onderzoek&meetnetten
Biologische effectmonitoring bij vergaande zuivering van RWZI-effluent

Binnen de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’ wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden voor een vergaande zuivering op RWZI’s. De afgelopen jaren zijn hiertoe meerdere studies uitgevoerd, zoals de Hotspotanalyse of een verkenning naar mogelijke zuiveringstechnieken. Vanuit het ministerie van IenW is budget beschikbaar gesteld om de verwijdering van microverontreinigingen (bijv. geneesmiddelen) op RWZI’s met vergaande zuivering te gaan verbeteren. Dit budget wordt vooral besteed aan het op praktijkschaal opstarten van demonstratieprojecten. De prestatievereisten van de vergaande zuiveringstechnieken zullen hierbij worden gekenmerkt als een bepaald verwijderingspercentage voor een select aantal stoffen, die als gidsstof voor verwijdering van microverontreinigingen worden gezien én als een vermindering van de risico’s voor het waterleven in het ontvangende oppervlaktewater op basis van biologische effectmetingen.

Om dit laatste mogelijk te maken heeft Rijkswaterstaat Ecofide en Waternet gevraagd om een praktijkgericht onderzoek uit te voeren om zo de SIMONI-methode verder te optimaliseren en beter geschikt te maken voor toepassing op RWZI-effluenten. Hiertoe is het effluent van drie RWZI’s gedurende 21 dagen bemonsterd, waarna het verzamelmonster met zowel de XAD-techniek als de zogenaamde Large Volume Solid Phase Extraction (LVSPE) werd geëxtraheerd. Ook werden verschillende passive samplers uitgehangen (POCIS, Speeddisk en siliconen rubber). Door de verschillende monsters met zowel chemische als biologische technieken te analyseren ontstaat inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende technieken en kunnen voorstellen worden gedaan voor een standaard werkwijze tijdens de demonstratieprojecten.