Afbeelding Optimalisatie van de chemische monitoring in Noordholland
Opdrachtgever: HH Hollands Noorderkwartier
Periode: 2018
Werkveld: Onderzoek&meetnetten
Optimalisatie van de chemische monitoring in Noordholland

Het uitvoeren van waterkwaliteitsmonitoring is een omvangrijke en kostbare activiteit en periodieke optimalisaties zijn daarom wenselijk. Hierbij kunnen meerdere aspecten in ogenschouw worden genomen. Voor de chemische monitoring van milieuverontreinigingen zijn dit onder andere een actualisering van de lijst met probleemstoffen (“recent in normoverschrijdende concentraties aangetroffen”), het op de markt komen van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die wellicht in bestaande analysepakketten moeten worden opgenomen of eventuele gevolgen van de binnenkort te verschijnen aangepaste versie van de “Richtlijn Monitoring”. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil graag inzicht in deze aspecten, zodat er voor toekomstige monitoring rekening mee gehouden kan worden en heeft Ecofide gevraagd deze analyse uit te voeren.

De optimalisatie heeft zowel de KRW-meetnetten van prioritaire en specifieke verontreinigende stoffen, als het meetnet gewasbeschermingsmiddelen in ogenschouw genomen. Als basisinformatie is voor iedere prioritaire en specifieke verontreinigende stof en voor ieder waterlichaam een oordeel over de huidige toestand opgesteld, waarbij tevens de betrouwbaarheid van dit oordeel is meegenomen. Met dit overzicht is vervolgens nagegaan voor welke stoffen verdere monitoring niet langer noodzakelijk is, voor welke stoffen verdere monitoring pas zinvol is als eerst de rapportagegrenzen verder zijn verlaagd en voor welke stoffen continuering of zelfs intensivering van de monitoring wenselijk is. Waar nodig zijn specifieke probleemgebieden benoemd en is aangegeven welke aspecten in eventueel vervolgonderzoek nader gekarakteriseerd dienen te worden.