Afbeelding Knelpunten bij de chemische waterkwaliteit in Limburg
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Periode: 2018-2019
Werkveld: Data-analyses
Knelpunten bij de chemische waterkwaliteit in Limburg

In de afgelopen decennia is zeer veel informatie verzameld over de concentraties waarin de verschillende verontreinigende stoffen in het beheergebied van waterschap Limburg aanwezig zijn. Een actueel overzicht van veranderingen hierin ontbreekt en ook is onduidelijk welke stoffen en gebieden momenteel de grootste knelpunten vormen voor een verdere verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Waterschap Limburg heeft Ecofide en Arcadis gevraagd de hiervoor benodigde data-analyse van probleemstoffen uit te voeren.

Deze data-analyse vormt een eerste stap in een groter proces, waarbij geactualiseerde monitoringplannen en onderzoeksprogramma’s moeten worden opgesteld om zo het inzicht in de actuele knelpunten waar nodig te verdiepen en effectieve maatregelen te kunnen nemen. In de data-analyse is gekeken naar de trends sinds 1983, naar de normoverschrijdingen van zowel de prioritaire en specifieke verontreinigende stoffen als allerlei gewasbeschermingsmiddelen en naar de toxische druk als maat voor het gezamenlijke ecologische effect van alle gemonitorde stoffen. Op basis hiervan zijn zowel de meest bepalende probleemstoffen als knelpuntgebieden geïdentificeerd en beschreven.